Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eğitimsel Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Yeni Bir Eğilim: STEAM

Journal of Preschool and Elementary Education, cilt.1, sa.1, ss.75-101, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Alternative Teaching Tool in Science Education: Educational Comics

International Online Journal of Education and Teaching, cilt.7, sa.4, ss.1550-1570, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

21st Century Skills: The Predictive Role of Attitudes Regarding STEM Education and Problem-Based Learning

International Journal of Progressive Education, cilt.16, sa.5, ss.442-458, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarına İlişkin Algılarının Hizmet Ederek Öğrenme Düzeylerini Yordama Gücü

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.2201-2224, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher Candidates’ Perspectives about Applied ’Basic Science in Primary Education’ Course

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.15, sa.2, ss.7-24, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Girişimcilik Becerilerinin Kazandırılmasında Bir Araç Olarak Yaratıcı Dramaya Yönelik Algılar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.45-63, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Günlüklerin Değerlendirilmesine Yönelik Görüşleri

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.28, ss.214-233, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Tasarlama ve Uygulama Durumları

Journal of Turkish Studies, cilt.13, ss.49-71, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Araştırma Sorgulamayla İlgili Verilen Eğitimin Öğretmen Adaylarının Planlama ve Uygulama Süreçlerine Etkisi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.180-204, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Activities Prepared by Different Teaching Techniques onScientific Creativity Levels of Prospective Pre-school Teachers

European journal of educational research, cilt.7, sa.1, ss.71-86, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Caucasian Journal of Science, cilt.4, sa.1, ss.1-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINING ASSERTIVENESS LEVEL OF HEALTH SERVICES VOCATIONALSCHOOL STUDENTS

Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.4, sa.5, ss.1149-1155, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Yaratıcılığa İlişkinDüşüncelerinin Belirlenmesi

bayburt eğitim fakültesi dergisi, cilt.11, sa.2, ss.391-413, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kars İli İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

caucasian journal of science, cilt.1, sa.1, ss.73-78, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kullanımına Yatkınlık Düzeylerinin İncelenmesi

Caucasian Journal of Science, cilt.1, sa.1, ss.79-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen ve Teknoloji Öğretim Programındaki etkinliklere Yönelik Öğretmen ve Öğrenci düşünceleri

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt.5, sa.1, ss.1-23, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik özyeterlilikleri

e-Journal of new world sciences academy: Education Sciences, cilt.5, sa.3, ss.1302-1315, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÖĞRENCİLERİN BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİNBİLİMSEL YARATICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Evaluation of the empatic tendencies of pre licence students in terms of various variables

International conference on education in Mathematics, Science Technology, Muğla, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.423-426

Investigations of these different variables and anger levels, angel expression styles of child development program students

International Conference on Research in Education Science, Muğla, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.23-29

Determination of Attitudes about Science of University Students

International Conference on Research in Education Science, Muğla, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.52-56

SOSYAL BİLGİLER İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ

III. INES Education and Social Science Congres, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.259-264

Determination of liking children levels of child development program students

International Conference on Research in Education Science, Muğla, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.382-386

Tasarlanan Eğitsel Oyunların Değerlendirilmesine Yönelik Gözlem Formu Geliştirilmesi

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.235-237

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılama Düzeylerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.214-217

Öğretmen Adaylarının Eğitim Stresi Düzeylerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.208-212

The Organizational Creativity Perceptions of Academic Staff in Kafkas University

8th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Lizbon, Portekiz, 26 - 28 Ekim 2017

İlköğretim Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmeni Adaylarnın Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelemesi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Fen Öğretmen Adaylarının Yaratıcılık İnançlarının Belirlenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi (XI.UFBMEK), Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

Prospective Teachers Views about Teaching Experience Course: A Qualitative Study

7th Interantional Congress of Qualitative Inquiry, Urbana, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Mayıs 2011

Bilimsel Süreç Becerilerini Belirlemeye Yönelik Test Geliştirme Çalışması

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaratıcılık, işbirliği ve işbirlikli yaratıcılık kavramları

İşbirlikli Yaratıcılık (Yaratıcı Gelişim, Yenilik ve Girişimcilik için Eğitim), Salih Zeki Genç, Editör, Vizetek Yayıncılık, Ankara, ss.7-26, 2021

Yeni bir eğitsel ekosistemin dönüştürücü dinamikleri

İşbirlikli Yaratıcılık (Yaratıcı Gelişim, Yenilik ve Girişimcilik için Eğitim), Salih Zeki Genç, Editör, Vizetek Yayıncılık, Ankara, ss.27-54, 2021

Salgın Sürecinde Erken Çocukluk Eğitimi

Covid-19 Salgınının Türk Eğitim Sistemine Yansımaları, Adil Çoruk, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.15-28, 2021

STEM Education Supported by ProblemBased Learning in Early Childhood within the Scope of 21st Century Skills

New Trends in Educational Sciences, Çetin, Turhan Dikmenli Yurdal Sezer, Adem, Editör, SRA (Strategic Researches Academy) Academic Publishing, Klaipeda, ss.19-32, 2020

Erken Okuryazarlık Eğitiminde Teknolojinin Rolü

Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişiminde Teknoloji Kullanımı, Erbaş Yahya Han, Ağmaz Rahime Filiz, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-23, 2020

Preschool Student Teachers’ Perceptions of Global Problems: A Mixed Methods Study

Development and Education Studies, Bekir, Hatice Bayraktar Vedat Karaçelik Şerife Nur, Editör, Hiperlink Education Communication Publishing, İstanbul, ss.322-348, 2020

Erken Çocukluk Döneminde Dijital Eğitici Çizgi Romanlar

Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Teknoloji ve Öğrenme, Ağmaz Rahime Filiz, Ergüleç Funda, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.109-128, 2020

Determination of Views of Prospective Teachers on the Use of Educational Game Tecnique in Teaching Process

New Horizons in Educational Sciences-II, Çetin Turhan, Şahin Ayfer, Mulalic Almasa, Obralic Nudzejma, Editör, Lambert Academic Publishing, Riga, ss.207-220, 2018