Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The orientation of earthworms is influenced by magnetic fields

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.44, sa.2, ss.199-208, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ayçiçeği Çeşitlerinde Uygun Gama Radyasyon DozlarınınBelirlenmesi

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, sa.9, ss.25-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencileri Elektromanyetik Kirliliği Tanıyor Mu?

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, sa.3, ss.969-979, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Gamma Radiation on different Soybean Varieties (Glycine max L. Merrill) in M1 Generation

J Environ Agric Sci, cilt.19, sa.1, ss.1-9, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavram Haritalarının Genel Biyoloji Dersine Yönelik Tutum ve AkademikBaşarıya Etkisi

KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, cilt.27, sa.3, ss.969-979, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektromanyetik Alanın Soğan (Allium cepa L.)Mitotik Kromozomları Üzerine Etkisi

Doğu Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.11-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Ekolojik Ayakİzlerine Göre Kaç Gezegene İhtiyacı Var?

Journal of The International Scientific Researchers, cilt.3, sa.2, ss.960-967, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating 3rd Grade Students’ Ideas about the Microscope

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.252-292, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekopedagojik Yaklaşım İle Uygulanmış Elektromanyetik Alan (EMA) Eğitiminin EMA Farkındalığı Üzerine Etkisi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.35, ss.143-156, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Wind Energy Plants and Possible Effects on Samandağ Sea Turtles,MarineTurtle

MarineTurtle Newsletter, cilt.3, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wind Energyplants and possible effects on Samandağ Sea Turtles

Marine Turtles Newsletter, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biological effects of electromagnetic fields

African Journal Of Biotechnology, cilt.11, sa.17, ss.3933-3941, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Biological Effect Of Electromagnetic Field "

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.11, sa.17, ss.3933-3941, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

OğulotuTohumlarının Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Manyetik Alanın Etkisi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.3, sa.21, ss.190-197, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oğulotu Tohumlarının Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Manyetik Alanın Etkisi

Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.190-197, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cep Telefonu ve Çocuk

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, sa.110, ss.2-11, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Influence of low–frequency electromagnetic field on the vegetative growth of grape cv. Uslu

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN AGRICULTURE, cilt.7, sa.3, ss.389-396, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Influence of low–frequency electromagnetic field on the vegetative growth of grape cv. Uslu

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN AGRICULTURE, cilt.7, sa.3, ss.389-396, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Employment of RAPD technique to assess the genetic stability of Helianthus annuus treated with different mutagenic agents

Journal of Applied Sciences, cilt.4, sa.2, ss.277-281, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The reproduction behaviours of Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae strains at electromagnetic fields

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.33, sa.3, ss.191-196, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects on Lenght,Weight and Orientation Responses of Earthworms Exposed to Man-Made Electromagnetic Noise.

The Eight İnternational Conference on Environmental Science and Technology, Amerika Birleşik Devletleri, ss.63

Radyasyonun Mikroorganizmalara Etkisi.

1. ulusal sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları sempozyumu, Ankara, Türkiye, ss.1

Ortaokul Öğrencileriyle Bir Çevre Eğitimi Uygulaması / An Environmental EducationApplication with Mid School Students

XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, Edirne, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2017, ss.11

Farklı Konsantrasyonlardaki Termik Santral Uçucu Külünün Buğday Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkisi

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017, Edirne, Türkiye, ss.12

Öğretmen Adaylarının Yeşil Tüketici Konusundaki Farkındalığı

Uluslararası V. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Konresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

Üniversite Öğrencilerinin Hazır Gıdalarda Kullanılan E-Kodlu Maddelere Yönelik Bilgi Ve Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslar Arası V. Turkcess Eğitim Ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

Fen Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları ile Bilim Şenliği hazırlama ve Gerçekleştirme Sürecinin Öğrencilerin Çevresel tutumlarına Etkisi

Iv.International Rating Academy CongressVillage Instıtutes and new seaarches in education, Çanakkale, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019

Tarımsal Biyoteknoloji Bilgi Ölçeği Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma-1

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018

Ortaokul Öğrencileriyle Bir Çevre Eğitimi Uygulaması

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

An open air excersice for pre-service science teachers: Understanding the basic principles of taxonomy

International Eurasian EducationalResearch Congress(EJER), Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Bir sınıf içi Etkinlik Örneği: Deniz Kamplumbağası Rozeti Yapalım

7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.174

Üniversite Öğrencilerinin Kaç Gezegene İhtiyacı Var?

7 Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 24 - 29 Nisan 2017, ss.7

Effects on Lenght, WeightandOrientationResponses of EarthwormExposedto Man-MadeElectromagnetic Noise

Eighth International Conference on EnvironmentalScienceandTechnology (ICESET 2016), HOUSTAN,TEXAS, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Haziran 2016

İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Mikroskop’a Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

8th International Congress of EducationalResearch 2016, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum ve Davranışlarının Araştırılması (Gelibolu Örneği)

Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi 2016, Çanakkale, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2016

Elektromanyetik Alanın Soya(Glycinemax L. Merrill) Bitkisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi 2016, Çanakkale, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2016

Yeşil Sınıf Modeline Göre Fen ve Doğa Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemi Çocuklarında Çevre Algı ve Davranışlarına Etkisi

5. International Conferance on Research in EducationAnnualCongress : ICRE2015, Edirne, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015

Öğretmen Adaylarının Radyasyon Kirliliği Konusunda Bilgi Düzeyleri

7th International Congress of EducationalResearch 2015, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer Enerji konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi

7th International Congress of EducationalResearch 2015, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015

ÇOMÜ Üniversite Kütüphanelerinde Elektromanyetik Alan Değerlerinin Belirlenmesi

7th International Congress of EducationalResearch 2015, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015

Effect of Concept Map Use on Attitudes Regarding General Biology Course

International Conference New Perspectives in Science Education – 2014, Florence, İtalya, 20 - 21 Mart 2014

Pre-Service ElementaryTeachers’ Biotechnology Knowledge andTheirAttitudesTowardBiotechnological Applications

5th International Congress of EducationalResearch 2013, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013

Science Teachers’BiologyLaboratory Application Self-EfficacyBeliefsandTheirAttitudesTowardBiologyLaboratory Applications

5th International Congress of EducationalResearch 2013, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013

Fen Bilgisi ögretmen adaylarının biyoloji laboratuvar uygulama özyeterlikleri ve biyoloji laboratuvarına yönelik tutumları

5. Uluslararası Türkiye Egitim Arastırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013, ss.202

Pre-Service Elementary Teacher's Biotechnology Knowledge and Their Attitudes Toward Biotechnological Application

5.:İnternational Congress of Educational Research, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.217

Teknolojiye Yönelik Kız ve Erkek Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Toplumsal Gelişmede Türk ve Japon Kadının Eğitimi – 2011, Çanakkale, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2010, ss.338-348

Education of Students of Different Grade Studying a Comparison of Frequency of Mobile Phone Use in DifferentCountries

3th InternaionalCongress of EducationalResearch 2011, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2011

TheFrequency of TeacherCandidates’s Using DevicesThat Form Electromagnetic Field

3th InternaionalCongress of EducationalResearch 2011, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2011

The Effects of the Use of Mobile Phones by the Candidate Primary School Teachers on Their Self-esteem, Idea Leadership and Socıal Identıtıes

The Second International Congress of Educational Research – 2010, Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2010

Manyetik Alandan Geçirilen Suyun Buğday (Triticumaestirum L.) Tohumları Üzerine Etkisi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi 2008, Trabzon, Türkiye, 23 Haziran - 27 Ağustos 2008

Makıng Use of Game Method ın Developıng and Usıng Scientific Concepts During Preschool Period

The First Joint Workshop on Preschool Education 2007, SOFYA, Bulgaristan, 21 - 22 Mayıs 2007

İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına Fen ve Teknoloji Dersinin Etkisi

6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2007, Eskişehir, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2007

Investıgations on theHelianthusannuus L. GrownFromSeedsExposedtotheMagnetic Field

Internaional Conference on Environment: SurvivalandSustainability – 2007, MAGOSA, Kıbrıs (Kktc), 19 - 24 Şubat 2007

Radyasyonun Mikroorganizmalara Etkisi.

1. ulusal sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006, ss.1

Çanakkale’deki Birinci Sınıf Öğrencilerin BCG Skar Kontrolü ve Tüberkülin Testi Sonuçları Üzerine Bir Araştırma

1. ulusal sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006, ss.1

Çanakkale’deki Birinci Sınıf Öğrencilerin BCG Skar Kontrolü ve Tüberkülin Testi Sonuçları Üzerine Bir Araştırma

1. ulusal sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006, ss.1

Gama Radyasyonunun Soya Bitkisi ( Glycinemax L. Merrill) Üzerindeki Etkileri

12. Biyoteknoloji Kongresi – 2001, Balıkesir, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2001

Manyetik Alanın Ayçiçek Bitkisindeki (Hellianthusannuus L.) Etkisinin Saptanması

12. Biyoteknoloji Kongresi – 2001, Balıkesir, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2001

Arpa (Hordeumvulgare L.) Tohumları Üzerine Gama Radyasyonunun Etkileri

Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi - 1998-Aydın, Balıkesir, Türkiye, 7 - 11 Eylül 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Ekopedogojik Yaklaşımla Çevre Eğitimi ve Çocuk

Erken Çocukluk Eğitimi, Ebru Aktan Acar, Editör, Nobel, ss.109-126, 2017

Eğitimde Tamamlayıcı ve Alternatif Bir Uygulama: Bilinçli Farkındalık Eğitimi

Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği: Büyük düşünceler/fikirler, modeller ve yaklaşımlar, Ebru Aktan Acar, Editör, Nobel, ss.37-47, 2017

Okul Öncesi Eğitiminde Atık Materyallere Yeni Kimlik Kazandırma Etkinlikleri

Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bir Bakıs, Doç. Dr. Ebru AKTAN ACAR, Öğr. Gör. Gülçin KARADENİZ, Editör, Özgün Kök Yayınevi Yayıncılık, Ankara, ss.229-244, 2012

Okul Öncesi Çocuk Ve Elektromanyetik Kirlilik

okul öncesi çocuk ve..., Mücella Ormanlıoğlu Uluğ,Gülçin Karadeniz, Editör, Nobel, Ankara, ss.383-405, 2011