Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Konservatuvar Eğitiminin Felsefi Temellerinin Gelişim ve Değişiminde Sosyal Psikoloji Biliminin Yeri ve Önemi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.69-79, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AHMET SAMİM BİLGEN VE ÇOKSESLİLİK YAKLAŞIMI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, ss.399-423, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CAKA Bünyesinde Keman Eğitimi Alan Öğrencilerin Rotasyon Masterclas Uygulamasına Yönelik Görüşleri

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.352-372, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Solfej Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Betimlenmesi,

Turkish Studies Social Spiences,, cilt.5, sa.14, ss.2793-3804, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖTEKİ MAHALLE: DİNAR DERE MAHALLESİ ROMANLARI MÜZİK KÜLTÜRÜ

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.81-93, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konservatuvar Öğrencilerinde Görülen Frustrasyon Neticelerinin Değerlendirilmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DERGİ

TÜRKKÜĞ, cilt.1, sa.1, ss.26-30, 2015 (Hakemsiz Dergi)

TÜRK MÜZİĞİNDE ÇOKSESLİLİK TARTIŞMALARI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.177-194, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Müziğe Yetenekli Otizmli Çocukları Olan AilelerinSorunlarının Betimlenmesi

2. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2020, ss.140

Büyük Taarruz’ un 100. Yıl Dönümüne Yönelik Sanat ve Müzik İnsanlarının Proje Önerileri

2. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2020, ss.25-45

CAKA Keman Eğitimi Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Uluslararası Bilim Eğitim Sanat Teknoloji Sempozyumu, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.1249-1258

“Hisarlı Ahmet’in Yaşamına Müzik Felsefesi Temelli Bir Bakış”

10. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 25 - 27 Nisan 2019

“Otizmli Çocukları Olan Ailelerin Profesyonel Müzik Eğitiminden Beklentileri”,

Uluslararası Müzik Bilimleri Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 7 - 09 Nisan 2019, ss.219-230

“Konservatuvarlar Solfej Eğitiminde Ton-Mod Ve Makam Öğretiminin Betimlenmesi”

Uluslararası Müzik Bilimleri Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 5 - 07 Nisan 2019, ss.745-760

“Müzik Müzeleri İçin Sesli Rehber Geliştirilmesi”

Uluslar Arası Müzik Bilimleri Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 05 Nisan 2019, ss.693-706

“Türk Müziğinde Çoksesliliğe Sosyo Psikolojik Bir Bakış”,

Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 25 - 27 Nisan 2019

CAKA Keman Eğitimi Yaklaşımının Temel Unsurları I.

Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu UBEST, 25 - 27 Nisan 2019

Kültür Endüstrisinde Konservatuvarların Etkisi, (Davetli Konuşmacı)

Müzikte Stratejik Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Müzik Eğitiminde Önemli Bir Stratejist: Sanatçı Eğitimci Mithat Fenmen”

Müzikte Stratejik Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Müzik Eğitiminde Çevreden Evrene İlkesinin Gerçekleşmesinde Konservatuvarların Rolü”

8. Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİNDE ÖZGÜN BİR EL VERME ÖRNEĞİ: “NOTER ONAYLI USTA” M. MESUT TEZCAN

III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.227-242

TÜRK SİYASETİNDE ve KÜLTÜRÜNDE DİNAR BANDOSU

Uluslararası Etnomüzikoloji Sempozyumu, 22 - 24 Mart 2018

Karşılaştırmalı Türk Müziğinde Çokseslilik Yaklaşımları

9. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Afyonkarahisar, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Türkmen, U. “Teknoloji Destekli Makam Öğretimine Yönelik Konservatuvar Öğrenci ve Eğitimcilerinin Düşünceleri: Seyr-İ Natık Örneği”,

8. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 12-14 Mayıs, 2017, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Kütahya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

Türkmen, U. Yılmaz, H., (2017). “Öteki Mahalle: Dinar Dere Mahallesi Romanları Müzik Kültürü”,

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül-01 Ekim 2017, Muğla, Muğla, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017

Türkmen, U. “Gençliğin Değerler Eğitiminde Halk Aşıklarının Rolü: Aşık Yoksul Derviş ”,

8. Uluslararası Marsyas Sempozyumu, 18-22 Mayıs, 2017, Dinar, Afyonkarahisar, Türkiye, 18 Mayıs 2017

Türkmen, U., “Dârü’l-Elhân’dan Günümüze Türk Müziği Eğitiminin Kurumsallaşma Süreci”, “

Kuruluşunun 100. Yılında Dârü’l-Elhân Ve Türkiye’de Türk Müziği Eğitimi Çalıştayı”, Ankara, Türkiye, 23 Mart 2017

Wolfgang Ott a Göre Enstrümanlar ve Müzik VI Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu

“ VI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu”, Afyonkarahisar, Türkiye, 28 Haziran 2016

CAKA İdari Yapılanması ve Eğitim Öğretim Sürecinin Planlanması

CAKA Çalıştayı, 25-27 Kasım 2016, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Kayseri, Türkiye, 25 Kasım 2016

Kültürel Belleğin Oluşumunda Psikolojik Etkenler Emirdağı Birbirine Ulalı Türküsü Örneği

2. Uluslararası Müzik ve Dans Sempozyumu, 18-22 Ekim 2016, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Trabzon, Türkiye, 18 Ekim 2016

Türkmen U Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali Ve Kültür Endüstrisi Kazanımları

VII.Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali Sempozyumu”, Dinar, Türkiye, 03 Haziran 2016

Konservatuvarlardaki Eğitim Süreci ve Genel Müzik Eğitimi İlişkisi Üzerine Felsefi Bakış

Müzed 2. Uluslararası Müzik Konferansı, 6-8 Mayıs 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu., Bolu, Türkiye, 06 Mayıs 2016

Profesyonel Müzik Eğitiminde Müzik Arşivciliğinin Yeri ve Önemi

Müzed 2. Uluslararası Müzik Konferansı, 6-8 Mayıs 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu., Bolu, Türkiye, 06 Mayıs 2016

CAKA E Learning Model

8. World Conference on Educational Sciences, Madrid, İspanya, 04 Şubat 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Buğra Çankır "Umut Işığı"

İzge Yayıncılık, Ankara, 2021

Gelincik Tarlası-Olaylar İnsanlar-Hikâyeler, Genişletilmiş III. Baskı

AKÜ Mezunlar Derneği ve Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Ortak Yayını,, Afyonkarahisar, 2018

Dinar Bandosu

Dinar Belediyesi Yayınları, Afyon, 2018

Karakalemin Sınavı

İzge yayıncılık, Afyonkarahisar, 2017

In Which Direction is Music Heading

Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Cambridge, 2015

İlk Mekteplere Çocuk Şarkıları-Cemil Rasim

Kütahya Belediyesi Yayınları, Kütahya, 2015

Gül Kokusu Var

Dinar Belediyesi Yayınları, 2014

Okulöncesinde Farklı Öğrenenler ve Müzik

Okul Öncesinde Müzik Eğitimi II, Prof. Dr. Bülent Alaner, Editör, Anadolu Yayınları, Eskişehir, ss.34-50, 2013