Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Plio-Quaternary stress states along the Kutahya Fault and surroundings, NW Turkey

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.28, sa.5, ss.671-686, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tectonic implications of the 2017 Ayvacik (Canakkale) earthquakes, Biga Peninsula, NW Turkey

JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, cilt.154, ss.125-141, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Interactions between Eurasian/African and Arabian plates: Eskisehir Fault, NW Turkey

JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, cilt.111, ss.349-362, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An active extensional deformation example: 19 May 2011 Simav earthquake (Mw=5.8), Western Anatolia, Turkey

JOURNAL OF GEOPHYSICS AND ENGINEERING, cilt.12, sa.4, ss.552-565, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Assessment of the Earthquakes of Ancient Troy, NW Anatolia, Turkey

TECTONICS - RECENT ADVANCES, ss.171-200, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Late cenozoic stress field in the Cameli Basin, SW Turkey

TECTONOPHYSICS, cilt.492, ss.60-72, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Is the Amik Basin (SE turkey) a triple-junction area? Analyses of SPOT XS imagery and seismicity

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.25, sa.19, ss.3857-3872, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Late Cenozoic Stress State evolution along the Karasu Valley, SE Turkey

TECTONOPHYSICS, cilt.380, ss.43-64, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Quaternary stress regime change along the eastern North Anatolian fault zone, Turkey

INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, cilt.44, sa.11, ss.1037-1052, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tectonostratigraphic relationships between the North Anatolian Thrust Zone (NATZ), and the Kirsehir Massif to the north of Sivas (Turkey)

COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE II FASCICULE A-SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES, cilt.327, sa.10, ss.705-711, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tectonic setting and evolution of the Sivas basin, Central Anatolia, Turkey

INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, cilt.38, ss.838-853, 1996 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Jeotermal Sistemlerdeki Aktif Tektonik Kaynaklı Bazı Hidrojeokimyasal Değişiklikler: Muğla Bölgesi Örneği

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, cilt.8, sa.14, ss.1-14, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kinematic and Seismotectonic Properties of Sındırgı Fault and Düvertepe Fault Zone Surroundings: West Anatolia (Turkey)

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, cilt.6, sa.2, ss.378-395, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hydrochemistry and Environmental Impacts of Kestanbol Geothermal Fluid

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, cilt.63, sa.1, ss.97-116, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Simav Fayındaki Düşey Yerdeğiştirmelerin, GPR (Yeraltı Radarı) Yöntemi ile Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.17-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güre (Balıkesir) Jeotermal Alanının Jeolojisi Hidrojeokimyası ve Aktif Tektonikle İlişkisi

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.60, sa.2, ss.243-258, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geology and Hydrogeochemistry of Gure (Balikesir) Geothermal Field and its Relationship with Active Tectonic

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, cilt.60, sa.2, ss.243-258, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Late Cenozoic Geodynamic Evolution of Simav (Kutahya) and Surroundings

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, cilt.58, sa.3, ss.23-37, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.56, sa.1, ss.1-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları, KB Türkiye

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.56, sa.1, ss.1-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3 Şubat 2002 Çay (Afyon) depremleri

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.45, sa.2, ss.49-56, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hatay bölgesinin etkin gerilme durumları

Yerbilimleri, cilt.23, ss.1-14, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hatay bölgesinde etkin gerilme durumları

Yerbilimleri, sa.23, ss.1-14, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surface deformation of the 17 August 1999 Marmara Earthquake and Its Neotectonic significance

Int. Cong. on earthquake hazard and risk in the mediterranean region, ss.47-53, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Le Séisme d İzmit

Géochronique, cilt.73, ss.37-38, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

12 Kasım 1999 Düzce Depremi ve Bölgesel Tektonik Anlamı

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.43, sa.2, ss.61-69, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eskişehir Fayının Kinematik Evrimi, KB Türkiye.

ATAG-13, Bildiri Özleri Kitapçığı, Çanakkale, Türkiye, ss.23

Adana ve Osmaniye arasında kalan bölgede etkin gerilme durumları

Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı Bildiri Özleri kitapçığı, Ankara, Türkiye, ss.18

Simav ve Emet Fay Zonlarındaki Depremlerin Optimum Kaynak Parametrelerinin Analizi

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Ankara, Türkiye

Kütahya Fayı ve yakın civarının kinematiği

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, ss.662

Sivas Havzası Alt Miyosen Jipslerinin Sedimantolojisi

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitapçığı, Ankara, Türkiye, ss.135

Antakya, Adana ve Kahramanmaraş arasında kalan bölgede etkin gerilme durumları.

Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı, Kocaeli, Türkiye, ss.1

3 Şubat 2002 Çay (Afyon) depremleri

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitapçığı, Ankara, Türkiye, ss.218

Eskişehir Fayı ve Yakın Civarının Yapısal Analizi: Saha Gözlemleri ve Alos-Palsar Görüntüsü üzerinde Uzaktan Algılama

Eskişehir Fayı ve Yakın Civarının Yapısal Analizi: Saha Gözlemleri ve Alos-Palsar Görüntüsü üzerinde Uzaktan Algılama, Ankara, Türkiye, ss.37

Ula-Ören Fayının kinematiği ve depremselliği

ATAG-12, Bildiri Özleri Kitapçığı, Düzce, Türkiye, ss.57

Gökçeada Değerleri Sempozyumu

Gökçeada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, ss.34

Unmanned Aerial Vehicle Equipped with Thermal Camera for Geothermal Monitoring

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2019, ss.237-248

Biga Yarımadası Güncel Depremleri Faylanma Karakterleri ve Sismotektonik Değerlendirmesi

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), Ankara, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2019

BIGA YARIMADASI GÜNCEL DEPREMLERİ FAYLANMA KARAKTERLERİ VE SİSMOTEKTONİK DEĞERLENDİRMESİ

. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), Ankara, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2019, ss.1-8

Denizli Grabeni ve Yakın Çevresinin, Landstat Uydu Görüntüleri Yardımıyla Yapısal Analizi

6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, cilt.1, sa.1, ss.1

Denı·zlı· Grabenı· ve Yakın Çevresı·nı·n, Landstat Uydu Görüntülerı· Yardımıyla Yapısal Analı·zı·

6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, cilt.1, sa.1, ss.1

Environmental effects of geothermal fluid: a case study from Kestanbol, NW Turkey

1st International Symposium on Biodiversity Research, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.514

Kestanbol Jeotermal Alanının Hidrojeokimyası ve Çevresel Etkileri

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, ss.683-687

Kestanbol Jeotermal Alanının Hidrojeokimyası ve Çevresel Etkileri

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, ss.683-687

Kestanbol Jeotermal Alanının Hidrojeokimyası ve Çevresel Etkileri

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, ss.683-687

Zeytindağ, Bergama, Soma-Kırkağaç Faylarının Kinematiği ve Sismotektoniği

1. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Kasım 2018, cilt.1, sa.1, ss.149-155

ZEYTİNDAĞ, BERGAMA, SOMA-KIRKAĞAÇ FAYLARININ KİNEMATİĞİ VE SİSMOTEKTONİĞİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 30 Aralık 2018, ss.149-156

Evaluation of Ayvacık earthquakes and source parameters by national and temporary seismic networks

Scientific congress of the Turkish national union of geodesy and geophysics, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018

EVALUATION OF AYVACIK EARTHQUAKES and SOURCE PARAMETERS by NATIONAL and TEMPORARY SEISMIC NETWORKS

Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs - 01 Haziran 2018

2017 AYVACIK DEPREMLERİ ve KAYNAK PARAMETRELERİNİN BÖLGESEL ve GEÇİCİ SİSMİK AĞ VERİSİ İLE BELİRLENMESİ

Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018, ss.10-14

2017 Ayvacık Depremleri ve Kaynak Parametrelerinin Bölgesel ve Geçici Sismik Ağ Verisi ile Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018, ss.402-405

Kinematics and Local Seismotectonics of Düvertepe Fault Zone

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, ss.1

Kinematics and Local Seismotectonics of Düvertepe Fault Zone

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, ss.1

AN EXAMPLE OF CAMPUS INFORMATION SYSTEMS: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY TERZIOĞLU CAMPUS

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES- ISGGG-2017, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.47

The First Results of Post-Seismic Deformation after the 6 Feb 2017, Mw 5.5, Ayvacık Earthquake Çanakkale, NW Turkey

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaristan, 9 - 10 Kasım 2017, ss.12-22

The First Results of Post-Seismic Deformation after the 6 Feb 2017, Mw 5.5, Ayvacık Earthquake Çanakkale, NW Turkey

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaristan, 9 - 10 Kasım 2017, cilt.1, sa.1, ss.12-21

The First Results of Post-Seismic Deformation after the 6 Feb 2017, Mw 5.5, Ayvacık Earthquake Çanakkale, NW Turkey

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaristan, 9 - 10 Kasım 2017, ss.12-22

An Example of Campus Information Systems: Çanakkale Onsekiz Mart UniversityTerzioğlu Campus

International Symposium On GIS Applications In Geography & Geosciences (ISGGG-2017), Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.47

Comparative Structural Analysis Aided by Field Observations and Satellite Images for the Area between Simav Fault and Kütahya Fault (Central-Western Anatolia)

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG), Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.1

Obtaining a Simplified Geologic Map with the Controlled Classification Method: Example from Central-Western Anatolia (Turkey)

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG), Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.1

An Example of Campus Information Systems: Çanakkale Onsekiz Mart UniversityTerzioğlu Campus

International Symposium On GIS Applications In Geography & Geosciences (ISGGG-2017), Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.1

The First Results of Post-Seismic Deformation after the 6 Feb 2017, Mw 5.5, Ayvacık Earthquake Çanakkale, NW Turkey

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 9 - 10 Ekim 2017

Tectonic, kinematic and paleomagnetic properties of the Ezinepazarı-Sungurlu Fault Zone in the southeastern part of Amasya, Turkey

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Sempozyumu, 3 - 06 Mayıs 2017

Late Cenozoic Geodynamic Evolution of Simav Fault and Surroundings, NW Turkey

18th International Symposium on Geodynamics and Earth Tides, Trieste, İtalya, 5 - 09 Haziran 2016, ss.1

Kinematic Evolution of Simav Fault and Surroundings

7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 8 - 11 Mayıs 2016

Simav Fayı ve Yakın Civarının Kinematik Evrimi

7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2016, ss.63

Simav Fayı ve Yakın Civarının Kinematik Evrimi

7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2016, ss.63

Güneybatı Anadolu’da Sismoloji ve Mikrotektonik Esaslı Deprem Kaynakları ve Özellikleri

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2013

Plio-Quaternary stress regime in Esen Cay Basin, SW Turkey

7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Adana, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2010, cilt.372, ss.547-560 identifier identifier

Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları, KB Türkiye

09 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin (Mw=7.4) 100. Yıldönümü Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 13 - 14 Eylül 2012, ss.172-174

09 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin (Mw:7.4) 100. Yıldönümü Sempozyumu

09 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin (Mw:7.4) 100. Yıldönümü Sempozyumu,, Çanakkale, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012, ss.172-174

09 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin (Mw:7.4) 100. Yıldönümü Sempozyumu

09 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin (Mw:7.4) 100. Yıldönümü Sempozyumu,, Çanakkale, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012, ss.172-174

Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları, KB Türkiye

09 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin (Mw=7.4) 100. Yıldönümü Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 13 - 14 Eylül 2012, ss.172-174

Simav depreminin sismotektonik anlamı

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.12

Seismic Deformation at the Northern Tip of the Subducting African Plate in SW Turkey

Japan Geoscience Union (JpGU) International Symposium, Tokyo, Japonya, 11 - 12 Kasım 2011, ss.1

Simav Ve Emet Fay Zonlarındaki Depremlerin Optimum Kaynak Parametrelerinin Analizi

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, ss.25-29

Kinematics of Ganos Fault, NW Turkey: Implications Lateral Extrusion of the Anatolian Block since Late Miocene.

Tectonic crossroad: Evolving orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Ankara, Türkiye, 10 - 17 Nisan 2010, ss.32-33

Kinematics of Ganos Fault, NW Turkey: Implications Lateral Extrusion of the Anatolian Block since Late Miocene.

Tectonic crossroad: Evolving orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Ankara, Türkiye, 10 - 17 Nisan 2010, ss.32-33

Doğu Anadolu Fay Zonunun Türkoğlu (Maraş) ile Çelikhan (Adıyaman) arasında kalan kesiminin deformasyon biçimi ve kinematiği

Doğu Anadolu Fay Zonunun Türkoğlu (Maraş) ile Çelikhan (Adıyaman) arasında kalan kesiminin deformasyon biçimi ve kinematiği, Diyarbakır, Türkiye, 1 - 02 Şubat 2010, ss.1

Yeniçağa (Bolu) yöresinde Kuzey Anadolu fay zonunun (KAFZ) ERS-2 SAR ve Landsat TM Görüntüleriyle incelenmesi

İTÜ Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, Makaleler Kitapçığı, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2010, ss.161

Eskişehir Fayının Kinematik Evrimi, KB Türkiye.

ATAG-13, Çanakkale, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2009, ss.1

Fault mechanisms of the Biga Peninsula earthqaukes and coherence with active tectonics.

International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Temmuz 2009, ss.45

A change in stress regime along the Eskisehir Fault, central Northwestern, Turkey

European Geosciences Union, Viyana, Avusturya, 19 - 24 Nisan 2009, ss.1

Biga Yarımadası ve Marmara Denizi Güneyinin Sismotektoniği

ATAG-12, Bildiri Özleri Kitapçığı, Düzce, Türkiye, 13 Kasım 2008, ss.48

Ganos Fayının kinematiği ve yeni bulgular

ATAG-12, Bildiri Özleri Kitapçığı, Düzce, Türkiye, 1 - 17 Kasım 2008, ss.53

Gökçeada'nın Jeolojik Özellikleri

Gökçeada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 26 - 27 Ağustos 2008, ss.47-58 Creative Commons License

Gökçeada'nın Jeolojik Özellikleri

Gökçeada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 26 - 27 Ağustos 2008, ss.47-58

Troy: The Homeric Landscape Revisited in the Light of Modern Morphotectonic and Paleoseismological Research

Earth Conference–Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, Mytilene, Yunanistan, 03 Ağustos 2008, ss.41

Gökçeada'nın Jeolojik Özellikleri

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2008, ss.47-58

Troy: New insights to the Homeric Landscape. Agenda and Abstracts

The Third International Conference on the Geology of the Tethys, Kahire, Mısır, 11 - 17 Haziran 2008, ss.15

Troy: New insights to the Homeric Landscape. Agenda and Abstracts

The Third International Conference on the Geology of the Tethys, Kahire, Mısır, 11 - 17 Haziran 2008, ss.15

Quaternary stress regime change along the eastern North Anatolian Fault zone between Erbaa and Reşadiye, Turkey

International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault system, Ankara, Türkiye, 2 - 08 Şubat 2003, ss.82

Late Cenozoic Stress State Distributions along the Karasu Valley, SSE Turkey

International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault system, Ankara, Türkiye, 2 Şubat - 02 Mart 2003, ss.102

Is the Amik Basin (SE-Turkey) a Triple Junction Area? Analyses of SPOT XS Imagery and Seismicity

International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault system, Ankara, Türkiye, 2 Şubat - 02 Mart 2003, ss.114

Late Cenozoic stress regime acting between Karataş and Osmaniye, Southeastern part of the Adana basin, SE Turkey

Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV),, Adana, Türkiye, 1 - 03 Ocak 2001, ss.197

Le seisme d'İzmit

Geochronique, Paris, Fransa, 28 - 29 Şubat 2000, cilt.73, ss.37-38

12 Kasım 1999 Düzce depremi yüzey kırığı ve atım dağılımı

53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitapçığı, Ankara, Türkiye, 20 Şubat 2000, ss.1

Surface deformation and after shocks distribution of the 17 august 1999, Marmara earthquake and its neotectonic siginificance.

International conference on earthquake Hazard and risk in the Mediterranean region, EHRMR’99, Near East Univercity, Kıbrıs (Kktc), 1 Kasım - 02 Aralık 1999, ss.14

Porfiroklast sistemleri ve makaslama durumunun belirlenmesinde kullanımı

Ç.Ü. Jeoloji Müh. Eği. 20. yılı Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 Kasım 1997, ss.120-121

The Sivas basin in its tectonic setting. General evolution

Sec. Int. Geol. Workshop, Sivas, Türkiye, 8 Aralık - 10 Kasım 1995, ss.88

Sivas Tersiyer havzası kuzey kenarı (Çeltek köyü-Çavuşdağı arası) kayaçlarının stratigrafik ve tektonik özellikleri

Sivas Baseni Oturumu, 26 Kasım 1993. C.Ü. Jeoloji Müh. Böl., Sivas, Türkiye, 26 Kasım 1993, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri