Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effect of Autotelic Personality on Work Engagement Level of Employees: Role of Personal Meaning

Troyacademy, vol.6, no.2, pp.379-394, 2021 (International Refereed University Journal)

İşyeri Arkadaşlığının Prososyal Kural İhlali Davranışı Üzerindeki Etkisinde Affetme İkliminin Rolü

Turizm Akademik Dergisi, vol.7, no.2, pp.241-254, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Paternalistic leadership and organizational identification: The mediating role of forgiveness climate

International Journal of Hospitality and Tourism Administration, vol.1, no.1, pp.1-29, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Yönetim ve Örgütsel Davranış Yazınındaki Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Metodolojik Açıdan Analizi

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, vol.11, no.2, pp.581-590, 2020 (National Refreed University Journal)

KENTLİLİK BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASINDA KENT KONSEYLERİNİN ROLLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Management and Political Sciences Review, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Management Styles on Employees’ Voice Behavior: Role of Psychological Contract

Yönetim ve Çalışma Dergisi, vol.3, no.2, pp.152-166, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

METODOLOJİK AÇIDAN LİSANSÜSTÜ BİTİRME TEZLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Management and Political Sciences Review, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel Ustalığın Müşteri Odaklı Hizmet Davranışları Üzerindeki Etkisinde Hata Yönetim Kültürünün Aracılık Rolü

yönetim bilimleri dergisi, vol.17, no.33, pp.85-109, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Individual Antecedents of Impulsive Behavior

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.10, no.3, pp.732-746, 2018 (International Refereed University Journal)

The Effects of Structural Empowerment on Corporate Reputation and Organizational Identification

Acta academica karviniensia, vol.3, no.18, pp.27-40, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Mentoring Functions on Career Adaptabilities and Career Self-Efficacy: the Role of Career Optimism

European Journal ofMultidisciplinary Studies, vol.2, no.7, pp.259-272, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hat Yöneticilerin Yönetim Tarzlarını Etkileyen Faktörler: Örgüt Yapısı ve İnsan Kaynakları Departmanının Stratejik Rolleri

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.46, no.1, pp.84-97, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

Exploring the Role of A, B, C and D Personality Types on IndividualsWork-Related Behaviors and Health Problems: A Theoretical Model

International Journal of Business and Management Invention, no.7, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ücret Tatmininin Ve İşin Özelliklerinin İşe Gömülmüşlük Üzerindeki Etkisinde Mutluluğun Rolü

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.8, no.3, pp.64-88, 2016 (International Refereed University Journal)

Zehirleyici Kişilik Özelliklerinin Sabotaj Davranışlarına Etkisinde Otantik Liderliğin Düzenleyici Rolü

TURAN Stratejik Arastirmalar Merkezi, vol.8, no.32, pp.146-157, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

"The Effects of Organizational Structures and Learning Organization on Job Embeddedness and Individual Adaptive Performance"

Procedia Economics and Finance, no.23, pp.1358-1366, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

"The Effects of Positive and Negative Perfectionism on Work Engagement, Psychological Well-being and Emotional Exhaustion

Procedia Economics and Finance, no.23, pp.1367-1375, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

“The effect of cultural intelligence on career competencies and customer-oriented service behaviors

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.43, no.1, pp.100-119, 2014 (International Refereed University Journal)

Proactive Behavior Scale: A Study of Validity and Reliability

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.21-43, 2013 (National Refreed University Journal)

Yönetim Tarzının Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde İşe Yabancılaşmanın Aracılık Rolü

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.32, pp.16-40, 2013 (National Refreed University Journal)

Pozitif Örgütsel Davranışlar Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

Vizyoner Dergisi, no.8, pp.83-106, 2013 (International Refereed University Journal)

Otantik liderlik tarzının prososyal hizmet davranışları üzerindeki etkisi: Konaklama işletmelerine yönelik bir uygulama

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.42, no.2, pp.333-350, 2013 (International Refereed University Journal)

A Relational Approach among Perceived Organizational Support, Proactive Personality and Voice Behaviour

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.62, pp.1016-1022, 2012 (International Refereed University Journal)

A Relational Approach among perceived organizational support proactive personality and voice behavior

Procedia Social and Behaviorial Sciences, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kişilik, duygusal zeka ve örgütsel vatandaşlik davranişlari arasindaki ilişkileri belirlemeye yönelik bir araştirma

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.11, pp.41-65, 2010 (National Refreed University Journal)

Kişilik Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatamdaşlık Davranışları Arasındaki İlişkileri Belirlemelye Yönelik Bir Araştırma

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitütüsü Dergisi, no.11, pp.41-65, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Empirical Research on The Relationship between Job Insecurity and Employee Health & Safety”

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.9, no.3, pp.969-976, 2009 (International Refereed University Journal)

Örgütlerde Sessizlik İklimi, İşgören Sessizliği ve Örgütsel Bağlılık İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.11-29, 2009 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

How Employees to Cope with The Effects of Covid 19 on Work Life: A Research

4th International Conference on Covid-19 Studies, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2021, pp.451-461 Sustainable Development

THE EFFECTS OF PERFECTIONISM ON PROACTIVE AND INNOVATIVE BEHAVIORS: ROLE OF PSYCHOLOGICAL CLIMATE

Global Business Research Congress 2020, İstanbul, Turkey, 7 - 08 May 2020, pp.178-184

KORKU İKLİMİNİN SORUN BİLDİRME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DÜZENLEYİCİ VE ARACI MODEL ANALİZİ

28.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 September 2020, pp.583-596

Akademik Örgütlerde Yönetici Yetkinliklerini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma

7.Örgütsel Davranış Kongresi, Burdur, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.485-497

Örgütsel Vicdan: Ölçek Geliştirme Çalışması

7.Örgütsel Davranış Kongresi, Burdur, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.864-878

İnformal İletişimin Rol Ötesi Davranışlar İle Geri Çekilme Davranışları Üzerindeki Etkisi

İzmir Demokrasi Üniversitesi 4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 20 April 2019

Structural Empowerment Scale For Public Institutions: Development and Validation

13.Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 20 April 2019, pp.188-204

Akademik Örgütlerde Korku Kültürü Üzerine Nitel Bir Araştırma

27.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.476-492

Öfke Yönetimin Etkileyen Öncüller: Hemşirele Üzerinde Nitel Bir Araştırma

6.Örgütsel Davranış Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.1099-1112

Dürtüsel Davranışın Bireysel Öncülleri: Kişiliğin Karanlık Yönü ve Öz Yeterlilik

26.Ulusal ve Yönetim Organizasyon Kongresi, Trabzon, Turkey, 10 May - 12 June 2018, pp.489-496

The Effects of Mentoring Functions on Career Adaptabilities and Career Self-Efficacy: The Role of Career Optimism

13th International Conference on Social Sciences, Viyana, Austria, 6 - 08 October 2017, pp.1399-1413

A Conceptual Review on Type A, B, C and D Personalities

2. International Conference on Scientific Coorperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, Selanik, Greece, 6 - 08 September 2017, pp.200-210

The Effects of Positive Psychological Traits, Self-Esteem and Parental Career Behaviors on Career Adaptabilities

International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences, Selanik, Greece, 6 - 08 September 2017, pp.326-339

The Effects of Positive Psychological Traits, Self-Esteem and Parental Career Behaviors on Career Adaptabilities

International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences, 6 - 08 September 2017

D Tipi Kişilik Özelliğinin Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkisinde İstismarcı Yönetim Tarzının Rolü

25th Yönetim ve Organizasyon Kongresi Başkent Üniversitesi, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.605-615

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL VIRTUOUSNESS ON FRONT LINE EMPLOYEES’ CUSTOMER ORIENTATION:ROLE OF PERFECTIONISM

10th International Congress on Social Sciences, Madrid, Spain, 23 - 24 September 2016, pp.857-874

The antecedents of procrastination behavior: personality characteristics, self-esteem and self-efficacy

Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2016, pp.331-341

New Career Management Approaches: Boundaryless Career and Dual Ladder Career Path

Multidisciplinary Academic Conferences on Economics, Management and Marketing in Praque, Prag, Czech Republic, 4 - 06 December 2015, pp.10-16

“The Effect of Social Climate on Workplace Friendship, Psychological Well-Being and Helping Behaviors: An Empirical Study in The Hotel Industry

9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality Management, Balıkesir, Turkey, 28 - 30 September 2014, pp.130-140 Sustainable Development

“Individual and Organizational Antecedents of Safety Behaviors and their Relationships with Occupational Accidents: An Empirical Research on Blue-Collar Workers”

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, İstanbul, Turkey, 16 - 19 July 2014, pp.251-260

"The Effects of Corporate Reputation on Affective Commitment: Mediating Role of Organizational Factors”

Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, Florida, United States Of America, 15 - 18 May 2014, pp.569-580

A Conceptual Model Exploring the Role of Employee Competencies and High Performance Working Systems on Service Quality

International Congress of Tourism & Management Researchers, Antalya, Turkey, 9 - 11 May 2014, pp.295-303

“Family Friendly Policies in Organizations and Their Effects on Work-Life Balance, Work Alienation and Life Satisfaction"

International Business and Economics Congress, Durres, Albania, 30 November - 01 February 2013, pp.42-62

The Effects of Self-Esteem, Virtuousness and Work Values on the Ethical Behaviors: An Empirical Study in the Hotel Industry

International Business and Economics Congress, Durres, Albania, 30 November - 01 December 2013, pp.57-70

Sosyal Zekanın Proaktif Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Politik Becerilerin Aracılık Rolü

1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 16 November 2013, pp.306-315

Yönetim Tarzının Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisinde İşe Yabancılaşmanın Aracılık Rolü

21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.624-630

Lider-Üye Etkileşiminin Proaktif Davranışlar Üzerindeki Etkisi

21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.208-215

An Empirical Research on the Effect of Social Media on Destination Choice

5th ITW Conference, New Trends in Tourism Management and Marketing, Antalya, Turkey, 15 - 16 April 2013, pp.179-189

Books & Book Chapters

Narsist Kişilik

in: Kuramsal Temelleriyle ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÖLÇEKLERİ REHBERİ, Sema Polatçı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.447-455, 2020

Proaktif Kişilik

in: Kuramsal Temelleriyle ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÖLÇEKLERİ REHBERİ, Sema Polatçı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.665-672, 2020

Çalışma Koşulları ve Tehlikeler

in: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, Selahattin Kanten, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.75-144, 2018

Güvenli Davranışlar

in: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, Kanten, S., Editor, Nobel, Ankara, pp.307-352, 2018

Öğrenilmiş Çaresizlik

in: İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, "Akdemir, B.", Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.300-330, 2017

Sosyal Kaytarma

in: Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Kanten, P. ve Kanten, S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.565-593, 2016

İşyeri Nezaketsizliği

in: Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Kanten, P. ve Kanten, S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.527-558, 2016

Politik Davranışlar

in: Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Kanten, P. ve Kanten, S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.837-876, 2016

İşe Adanma

in: Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Kanten, P. ve Kanten, S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.75-122, 2016

Pozitif Örgütsel Davranışın Doğuşu ve Gelişimi

in: Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, "Kanten, P. ve Kanten, S.", Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.3-62, 2016

Proaktif Davranışlar

in: Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, Kanten, P. ve Kanten, S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.371-410, 2016

"İş Yaşamının Kalitesinin Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde İş Doyumunun Aracılık Rolü

in: Yaşam Doyumu Seçme Konular, Selen Doğan, Editor, Nobel, Ankara, pp.39-63, 2015

Episodes in the Encyclopedia

Turizm Ansiklopedisi

Detay Yayıncılık, pp.80-221-372, 2019