Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çocuklu ailelerin restoran seçimini etkileyen faktörlerin incelenmesi: Çanakkale örneği

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.45, pp.723-740, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

The Impact of Financial Literacy Education on Financial Literacy of Secondary School Students

IBAD Journal of Social Sciences / IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, pp.411-432, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Tüketicilerin Türk Kahvesi Hakkında Bilgiye Sahip Olma Algı Seviyelerinin Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.116-126, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Restoran Atmosferi Oluşturma Sürecinde Yöneticilerin Dikkat Ettikleri Unsurlar: Bursa Örneği

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, vol.7, no.3, pp.1640-1655, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Restoran Atmosferi Oluşturma Sürecinde Yöneticilerin Dikkat Ettikleri Unsurlar: Bursa Örneği

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, vol.7, no.3, pp.1640-1655, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Restoran Atmosferi Oluşturma Sürecinde Yöneticilerin Dikkat Ettikleri Unsurlar: Bursa Örneği

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.3, pp.1640-1655, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Influence of Tv Cooking Shows on the Behavioral Intention of Participating in Gastronomic Tourism

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.2, pp.23-39, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Hislerinin Girişimcilik Potansiyelleri Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.52, pp.1124-1129, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Otel İşletmelerinde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.9, no.46, pp.840-849, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

THE EFFECT OF PERSONAL FEATURES OF HOTEL BUSINESSES’ EMPLOYEES ON ORGANISATIONAL BURNOUT

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.9, no.46, pp.840-849, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Otel İşletmelerinde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Tükenmiş Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, pp.840-849, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Turistlerin Tatil Satın Alma Sürecinde Algıladıkları Risklerin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, vol.2016, no.25, pp.1-10, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Effects of Burnout on Employees’ Satisfaction a Research at 3, 4 and 5 Star Hotels in Canakkale City Center

International Journal of Business of Social Science, vol.6, pp.219-230, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Effects Of Burnout On Employees Satisfaction A Reserach At 3 4 And 5 Star Hotels In Çanakkale Cİty Center

International Journal Of Business And Social Science, vol.6, no.1, pp.219-230, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm ve Çevre Bilinci Üzerine Bir Araştırma

DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Dergisi,, vol.2, no.2, pp.42-61, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolünün Yerel Halkın Görüşleri Çerçevesinde Belirlenmesi Ayvacık Assos Örneği

Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, no.2, pp.93-114, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolünün Yerel Halkın Görüşleri Çerçevesinde Belirlenmesi: Ayvacık (Asos) Örneği

GAZI ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.2, pp.93-114, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Tatil Turizmi Reklamlarında Kadın İmgesi: Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.3, no.1, pp.35-51, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Hizmet İşletmelerinde Markalaşma

Anahtar: MPM Yayını, no.224, pp.21-22, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Turizm ve Karbon Ayak İzi: Türkiye Dünyada Yapılan Çalışmalar Işığında Bir Farkındalık Çalışması

ITTD20- International Travel and Tourism Dynamics 18-20 Ekim 2020 , Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2020, pp.56-64 Sustainable Development

Ortaöğretim Çağındaki Gençlerde Finansal Okuryazarlık ve Finansal Eğitimin Etkileri

5 th International Scientific Research Congress (IBAD-2020), İstanbul, Turkey, 1 - 02 September 2020, pp.140

Gökçeada’nın Destinasyon Çekicilik Unsurlarının Belirlenmesine Yönelik Alan Araştırması

MTCON’20 Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı, Antalya, Turkey, 2 - 04 September 2020, pp.915-922

Restoran Atmosferinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi Çanakkale Örneği

3rd International Congress of Tourism And Management Reserches, Antalya, Turkey, 20 - 22 May 2016, pp.126-138

RESTORAN ATMOSFERİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ; ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES, Antalya, Turkey, 20 - 22 May 2016, pp.55-69

Restoran Antmosferinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Çanakkale Örneği

3rd International Congress of Tourism And Management Reseraches, Antalya, Turkey, 20 - 22 May 2016, pp.1-12

"Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

1. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Edirne, Turkey, 16 - 18 October 2009, pp.30-35

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Kahvaltı Yapma Alışkanlıklarının Araştırılması

Anadolu Üniversitesi Türk Mutfağı Araştırma Ve Uygulama Birimi Türk Mutfağında Kahvaltı Semineri, Eskişehir, Turkey, 20 April 2009, pp.50-55

AYVACIK İLÇESİNİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

ÇANAKKALE DEĞERLERİ SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 29 - 30 August 2008, pp.245-249

Ayvacık İlçesinin Alternatif Turim Potansiyelinin Belirlenmesi

Ayvacık Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 28 - 29 August 2008, pp.100-110

Books & Book Chapters

Turizm Pazarlamasında Çevre

in: Değişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması 9P-9C-9E, Demirkol, Şehnaz, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.569-585, 2020

DINESERV (Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli)

in: Hizmet Kalitesi El Kitabı: Ölçekler ve Modeller Üzerine Çalışmalar, Murat AKSU, Oğuz DİKER, Erdem TEMELOĞLU, Özge GÜDÜ DEMİRBULAT, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.327-339, 2020

Uluslararası Pazarlama

in: Pazarlama, Bozkurt Mesut, Editor, Paradigma Akademi, Ankara, pp.200-220, 2014

ULUSLARARASI PAZARLAMA

in: MESLEK YÜKSEK OKULLARI İÇİN PAZARLAMA, BOZKURT M. , Editor, Pradigma Akademi, İstanbul, pp.219-226, 2014

Turizm Piyasasında Fiyatın Belirlenmesi

in: Turizm Ekonomisi, Özkök Ferah, Editor, Paradigma Akademi, Ankara, pp.200-220, 2014

PAZAR KAVRAMI, PAZAR BÖLÜMLENDİRME, HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE PAZAR KONUMLANDIRMA

in: Meslek Yüksek Okulları İçin PAZARLAMA, MESUT BOZKURT, Editor, PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI, pp.53-76, 2014