Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

FEN ÖĞRETMENLERİNİN WEB-2 HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.63-108, 2020 (SCI-Expanded)

Determination of Factors Affecting Preschool Teacher Candidates' Attitudes towards Science Teaching

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, no.4, pp.2997-3009, 2012 (SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Investigation of Science Textbooks in terms of Science Process Skills

International Journal of Contemporary Educational Research, vol.9, no.2, pp.432-449, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Adaptation of the Perceived Self Efficacy Toward STEM Knowledge Survey into Turkish

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.16, no.1, pp.236-248, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Primary School Students’ Perceptions about Robotic Coding

Journal of Individual Differences in Education, vol.3, no.1, pp.20-29, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE STEM FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.195-218, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaokul Öğrencilerin FeTeMM Mesleklerine Yönelik İlgileri

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.16, no.2, pp.178-192, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, vol.7, no.1, pp.270-299, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçlarına Yönelik Görüşleri

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.63-108, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Attitudes of the Students Attending Out-of-School STEM Workshops towards STEM Education

Journal of Theoretical Educational Science (Kuramsal Eğitimbilim Dergisi), vol.13, no.2, pp.334-351, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Astronomy education for preschool children: Exploring the sky

International Electronic Journal of Elementary Education, vol.12, no.4, pp.383-389, 2020 (Scopus) identifier

Effects of STEM Based Activities on In-Service Teachers’ Views

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.14, no.4, pp.102-113, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerininİncelenmesi

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen Adaylarının Entegre FeTeMM Öğretimine Yönelimleri ve Teknolojiye Yönelik Tutumları

istanbul aydın üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, vol.4, no.2, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamlarının Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.62-75, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

EXAMINATION TEACHERS’ OPINIONSABOUT THE NATURE OF SCIENCE

European Journal of Education Studies, vol.4, no.10, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Fen Bilimleri Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Stem EğitimiHakkındaki Görüşleri

Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, vol.1, no.1, pp.48-66, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin proje geliştirmeye yönelik yeterlikleri: hizmet içi eğitim programının etkisi.

Kırşehir Eğitim fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.18, no.2, pp.99-111, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Science and Technology Teachers' Views about FATIH Project

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.45, no.2, pp.287-300, 2016 (ESCI) identifier

Environmental Affective Dispositions Scale EADS The Study of Validity and Reliability and Adaptation to Turkish

The International Journal of Environmental and Science Education (IJESE), 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.163-182, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Çevre Okuryazarlığı İle İlgili 1992 2012 Yılları Arasında Yayımlanan Çalışmalarda Genel Yönelimlerin Belirlenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.3, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İle Öğretmen Adaylarının Fen Deneylerinin Amaçlarını Kavramaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.238-251, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Asya Öğretimi Dergisi, vol.2, no.1, pp.16-26, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Bakışlarının İncelenmesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama Journal of Theory and Practice in Education, vol.9, no.4, pp.557-569, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2005 ve 2013 Yılı Fen Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.15, pp.233-264, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2005 ve 2013 Yılı Fen Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.15, pp.233-264, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2005 VE 2013 YILI FEN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranışlarının incelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik İnançları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.165-174, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2005 ve 2013 yılı fen dersi öğretim programlarının karşılaştırılması

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.6, no.15, pp.233-265, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

TİMUR SERKAN,yılmaz şirin,TİMUR BETÜL (2013). Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), vol.10, no.1, pp.125-142, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

TİMUR BETÜL (2012). Determination of Factors Affecting Preschool Teacher Candidates’ Attitudes towards Science Teaching

Educational Sciences: Theory & Practice (ISI), vol.12, no.4, pp.2997-3009, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin TPABÖGÖ Türkçeye Uyarlanması

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.2, pp.839-856, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Mıhladız Gülcan, Timur Betül (2011). Pre-Service Science Teachers Views of In-Service Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge

Eurasian Jounal of Phyics and Chemistry Education, vol.4, no.2, pp.89-100, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Hayat Bilgisi Dersi Amaçlarının Demokratik Davranışların Kazandırılması Açısından İncelenmesi

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-13, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul Öğrencilerinin Bilime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ANALOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

Atomun Yapısının Öğretimi İçin Geliştirilen 3B Yazıcı Materyalleri Hakkında Öğrenci Görüşleri

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

FeTeMM(STEM) FARKINDALIK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Uluslarası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 3 - 05 May 2018

FEN EĞİTİMİNDE KAVRAMHARİTASI KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

1. UluslararasıEğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 November 2017

Ortaokul öğrencilerinin canlı kavramına yönelik anahtar kelimelerinin belirlenmesi: Bir fenomenoloji çalışması.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2017), Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

fen bilimlerinde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve karşılaşılan sorunlar

Uluslararası çağdaş eğitim araştırmaları kongresi, 29 September - 02 October 2016

Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum ve Davranışlarının Araştırılması (Gelibolu Örneği)

Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi 2016, Çanakkale, Turkey, 29 - 30 April 2016

The Role Of Scaffoldıng Prompt Questıons On Learners Self Regulated Learnıng About Nature Of Scıence In Hypermedıa

13thInternational History, Philosophy, and Science Teaching Group Conference (IHPST)., 22 - 24 July 2015

İlköğretim Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Bilim Hakkındaki Görüşleri,

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 1 - 04 June 2012, pp.320-322

Measuring Competences Of Pre Service Science Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge

9th International Conference on Computer Based Learning in Science, 4 - 07 July 2010

Books & Book Chapters

(INVESTIGATION OF THE EFFECTSOF STEM EDUCATION APPROACHON SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ATTITUDE TOWARDS SCIENCE, INTERESTIN STEM PROFESSIONS AND SCIENTIFICPROCESS SKILLS

in: Special Topics in Science Education Research, Dökme,İlbilge Benzer Semra, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.641-978, 2020

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mobil Cihazlar ve Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

in: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış, Dökme İlbilge, Benzer Semra, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.197-216, 2020