Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigating Pre-service Teachers' Knowledge and Behaviors toward Environment

ANTHROPOLOGIST, cilt.17, sa.1, ss.25-35, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS KNOWLEDGE OF AND ATTITUDES TOWARDS ENVIRONMENT ON DIFFERENT VARIABLES

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.14, ss.1296-1306, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Factors Affecting Preschool Teacher Candidates' Attitudes towards Science Teaching

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, sa.4, ss.2997-3009, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adaptation of the Perceived Self Efficacy Toward STEM Knowledge Survey into Turkish

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.16, sa.1, ss.236-248, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE STEM FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.195-218, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerin FeTeMM Mesleklerine Yönelik İlgileri

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.16, sa.2, ss.178-192, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conceptual Analysis of Middle School Students' Cognitive Structure on the Concept of "Technology" Through Word Association Test

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.49, sa.2, ss.1098-1125, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

FeTeMM Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarına ve FeTeMM Eğitimi Yönelimlerine Etkisinin İncelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.50, sa.2, ss.1-18, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, cilt.7, sa.1, ss.270-299, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STEM Eğitimi Kullanımına Yönelik Umut ve Amaçlar Ölçeğinin Türkçeye Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.156-165, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FEN ÖĞRETMENLERİNİN WEB-2 HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.63-108, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kelime İlişkilendirme Testi ile Fen BilimleriÖğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin SahipOldukları Kavramların İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.40, sa.1, ss.113-137, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji ile Özdüzenleyici Öğrenmeleri Ölçeği’nin Türkçe’yeUyarlanması

Turkish Studies - Educational Sciences, cilt.15, sa.2, ss.1251-1266, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçlarına Yönelik Görüşleri

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.63-108, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of the Students Attending Out-of-School STEM Workshops towards STEM Education

Journal of Theoretical Educational Science (Kuramsal Eğitimbilim Dergisi), cilt.13, sa.2, ss.334-351, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of Science Achievement Test Including the Units of “States of Matter and Heat“ and “Electricity in Our Life“

International Journal of Progressive Education, cilt.16, sa.1, ss.1-10, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri

Trakya Eğitim Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.216-228, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Astronomy education for preschool children: Exploring the sky

International Electronic Journal of Elementary Education, cilt.12, sa.4, ss.383-389, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Effects of STEM Based Activities on In-Service Teachers’ Views

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.14, sa.4, ss.102-113, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının 6. sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.30, ss.126-138, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerininİncelenmesi

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Artirilmis Gerceklik Uygulamalarinin 6. sinif Ogrencilerinin Hucre Konusundaki Akademik Basarilarina Etkisi

Akdeniz Egitim Arastirmalari Dergisi, cilt.13, sa.30, ss.126-138, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing Achievement Test on Cell Subject for 6th Grade: A Validity and Reliability Study

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.48, sa.2, ss.1202-1219, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Öğretmen Adaylarının Entegre FeTeMM Öğretimine Yönelimleri ve Teknolojiye Yönelik Tutumları

istanbul aydın üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, cilt.4, sa.2, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

EXAMINATION TEACHERS’ OPINIONSABOUT THE NATURE OF SCIENCE

European Journal of Education Studies, cilt.4, sa.10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamlarının Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.62-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FEN EĞİTİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ORTAMLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.2018, sa.10, ss.62-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilimleri Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Stem EğitimiHakkındaki Görüşleri

Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.48-66, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CANLIKAVRAMINA YÖNELİK ANAHTARKELİMELERİNİN BELİRLENMESİ: BİRFENOMENOLOJİ ÇALIŞMASI

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.13, sa.4, ss.659-669, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul öğrencilerinin canlı kavramına yönelikanahtar kelimelerinin belirlenmesi: Bir fenomenoloji çalışması.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.13, sa.4, ss.659-669, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin proje geliştirmeye yönelik yeterlikleri: hizmet içi eğitim programının etkisi.

Kırşehir Eğitim fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.18, sa.2, ss.99-111, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Science and Technology Teachers' Views about FATIH Project

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.45, sa.2, ss.287-300, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Environmental Affective Dispositions Scale EADS The Study of Validity and Reliability and Adaptation to Turkish

The International Journal of Environmental and Science Education (IJESE), 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.163-182, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Çanakkale Örneği

International Journal of Active Learning, cilt.1, sa.1, ss.49-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre Okuryazarlığı İle İlgili 1992 2012 Yılları Arasında Yayımlanan Çalışmalarda Genel Yönelimlerin Belirlenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, sa.3, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İle Öğretmen Adaylarının Fen Deneylerinin Amaçlarını Kavramaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, sa.1, ss.238-251, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Asya Öğretimi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.16-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ASYA ÖĞRETİM DERGİSİ, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005 ve 2013 Yılı Fen Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.15, ss.233-264, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005 VE 2013 YILI FEN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranışlarının incelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Öğretiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik İnancı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

e-TÜFED / Türk Fen Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.10, sa.3, ss.59-72, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), cilt.10, sa.1, ss.125-142, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005 ve 2013 yılı fen dersi öğretim programlarının karşılaştırılması

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.6, sa.15, ss.233-265, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına yönelik öz yeterlik inançları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik İnançları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.165-174, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TİMUR BETÜL,TİMUR SERKAN (2013). Investigation of Secondary School Students Knowledge of and Attitudes towards Environment on Different Variables

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.13, sa.3, ss.1296-1306, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TİMUR BETÜL,yılmaz şirin,TİMUR SERKAN (2013). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik İnançları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.165-174, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TİMUR SERKAN,yılmaz şirin,TİMUR BETÜL (2013). Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), cilt.10, sa.1, ss.125-142, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TİMUR BETÜL (2012). Determination of Factors Affecting Preschool Teacher Candidates’ Attitudes towards Science Teaching

Educational Sciences: Theory & Practice (ISI), cilt.12, sa.4, ss.2997-3009, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Timur Betül, Yılmaz Şirin (2012). Investigation of Primary Education 6th, 7th and 8th Garede Students’ Attitudes Towards Science and Technology Lesson

The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED), cilt.2, sa.3, ss.24-25, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen ve Teknoloji öğretmenleri ve öğretmen adaylarının çevreye yönelik davranışlarının incelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin TPABÖGÖ Türkçeye Uyarlanması

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.839-856, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mıhladız Gülcan, Timur Betül (2011). Pre-Service Science Teachers Views of In-Service Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge

Eurasian Jounal of Phyics and Chemistry Education, cilt.4, sa.2, ss.89-100, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim 7 sınıf Fen bilgisi dersinde sorgulamalı öğretimin Inquiry Teaching öğrenci başarısına etkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.8, ss.41-65, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 7 sınıf fen bilgisi dersinde sorgulamalı öğretimin ınquiry teaching öğrenci başarısına etkisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.41-65, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ANALOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 Kasım 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Bilime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 Kasım 2018

Atomun Yapısının Öğretimi İçin Geliştirilen 3B Yazıcı Materyalleri Hakkında Öğrenci Görüşleri

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 Kasım 2018

FeTeMM(STEM) FARKINDALIK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Uluslarası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

FEN EĞİTİMİNDE KAVRAMHARİTASI KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

1. UluslararasıEğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 Kasım 2017

Ortaokul öğrencilerinin canlı kavramına yönelik anahtar kelimelerinin belirlenmesi: Bir fenomenoloji çalışması.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2017), Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

fen bilimlerinde kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve karşılaşılan sorunlar

Uluslararası çağdaş eğitim araştırmaları kongresi, 29 Eylül - 02 Ekim 2016

Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum ve Davranışlarının Araştırılması (Gelibolu Örneği)

Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi 2016, Çanakkale, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2016

The Role Of Scaffoldıng Prompt Questıons On Learners Self Regulated Learnıng About Nature Of Scıence In Hypermedıa

13thInternational History, Philosophy, and Science Teaching Group Conference (IHPST)., 22 - 24 Temmuz 2015

Measuring Competences Of Pre Service Science Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge

9th International Conference on Computer Based Learning in Science, 4 - 07 Temmuz 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mobil Cihazlar ve Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış, Dökme İlbilge, Benzer Semra, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.197-216, 2020