Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE TO ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND PERFORMANCE OF FEMALE EMPLOYEES

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), vol.9, no.4, pp.246-260, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

NEGATİF DUYGULARIN BİR YANSIMASI OLARAK İŞYERİ KISKANÇLIĞI

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi (IJBEMP), vol.5, no.2, pp.716-731, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İşyerinden Dışlanmanın Sabotaj Davranışları Üzerindeki Etkisinde Dış Kontrol Odağının Rolü

Management and Political Sciences Review, vol.3, no.1, pp.1-14, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İNFORMEL İLETİŞİMİN ROL ÖTESİ DAVRANIŞLAR İLE GERİ ÇEKİLME DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Management and Political Sciences Review, vol.2, no.1, pp.132-150, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Kariyer Kararsızlığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Lisansüstü Öğrenciler Üzerine Nitel Bir Araştırma

BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi, vol.2019, no.2, pp.69-90, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Örgüt İklimi ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Etik Davranışlar Üzerindeki Etkisi

Management and Political Sciences Review, vol.1, no.1, pp.37-62, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

REVERSE INNOVATION: CAN INNOVATION FLOW FROM TURKEY TO DEVELOPED COUNTRIES?

International Journal of Science and Business, vol.1, no.1, pp.9-19, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND SOCIO-BIOLOGICAL APPROACH

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences, vol.1, no.1, pp.56-67, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Sanal Organizasyonların E-Hizmet Kalitesinin Müşterilerin Teknoloji Kabullerine Etkisi

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, no.37, pp.1-20, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi Toplumunda Bilgi İşçisi ve Öğrenen Örgütler

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, vol.5, no.1, pp.279-289, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Kamu Sektöründe Çalışanların Duygusal Zekâlarının Tükenmişliklerine Etkisi

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, vol.1, no.34, pp.1-19, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

KURUM İMAJI ANALİZİ: BİR ÜRETİM İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Dergisi, no.34, pp.45-52, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

BANKA ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, vol.1, no.32, pp.1-17, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

E HİZMET KALİTESİNE GÖRE SANAL ALIŞ VERİŞ SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.33, pp.85-100, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Stres Kaynakları İle Kariyer Yönetimi Etkileşimi Borsa Aracı Kurum Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, vol.1, no.20, pp.1-20, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

STRES KAYNAKLARININ KARİYER YÖNETİMİNE ETKİLERİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, pp.147-158, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Güçlendirme Algılarındaki Değişimin Örgütsel Kültür ve Bağlılık Üzerinde Etkileşimi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.17, pp.90-116, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Aile İşletmelerinde Nepotizmin Gelişim Evreleri ve Kurumsallaşma

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Dergisi, no.17, pp.437-450, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Organizasyonlarda Etkileşim Mekanizmaları Kapsamında Bilgi Paylaşımı ve Ödüllendirme İlişkisi

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.8, vol.8, no.2, pp.137-151, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Örgütlerde Etkileşim Mekanizmaları Kapsamında Bilgi Paylaşımı ve Ödüllendirme İlişkisi

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.137-151, 2006 (Scopus)

KOBİ Niteliğindeki Aile İşletmelerinin Yönetim ve Organizasyon Sorunları Kütahya Seramik Sanayi Örneği

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.71-93, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Örgütlerde Stresin Verimlilik ve Performansla Etkileşimi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.271-288, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

The Turkish Power Elite

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.14, pp.141-152, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Organizasyonlarda Ölçek Küçültme ve Ölçek Küçültme Çalışmalarında Önem Taşıyan Unsurlar

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.12, pp.245-257, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Örgütsel Stres Yönetimi ve Uçucu Personel Üzerinde Bir Uygulama

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.23, pp.61-85, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Tek Partili Dönem ve Çok Partili Dönem Türk Siyasi Elitlerinin Toplumsal Profillerinin Karşılaştırmalı İncelemesi

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, vol.2, no.2, pp.53-66, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi Yönetiminin Stratejik Önemi

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.18, pp.201-212, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Educational Backgrounds of Contemporary Turkish Elites

International Journal of Human Sciences, vol.1, no.1, pp.1-21, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.125-141, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Aracı Kurumlar Öğrenen Organizasyonlar mıdır?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.27, pp.183-195, 2002 (ESCI)

ÇOK ULUSLU İŞLETMELERİN ORGANİZASYON YAPILARI VE TUSAŞ UÇAK MOTORLARI SANAYİ A.Ş. ÖRNEĞİ

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.1-24, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)

STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNDE SWOT ANALİZİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AFYON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILLIĞI, pp.51-71, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)

Amaçlara Göre Yönetim Sistemi ve Temel Öğeleri

Anadolu Üniversitesi Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yıllığı, pp.73-86, 1990 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

NEGATİF DUYGULARIN BİR YANSIMASI OLARAK İŞYERİ KISKANÇLIĞI

5. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Afyon, Turkey, 10 - 11 September 2021

Kariyer Kararsızlığını Etkileyen Faktörlerin BelirlenmesineYönelik Lisansüstü Öğrenciler Üzerine Nitel Bir Araştırma

“3. Uluslararası Mersin Sempozyumu” ve “3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu”, Mersin, Turkey, 31 October - 02 November 2019, pp.353-355

Mesleki Benlik Saygısının İşe Gömülmüşlük Üzerindeki Etkisinde, Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma

3. Uluslararası Mersin Sempozyumu” ve “3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu”, Mersin, Turkey, 31 October - 02 November 2019, pp.494-495

Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Mentorluk Araştırmalarının İçerik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi 4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Turkey, 18 - 20 April 2019

İnformal İletişimin Rol Ötesi Davranışlar İle Geri Çekilme Davranışları Üzerindeki Etkisi

İzmir Demokrasi Üniversitesi 4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 20 April 2019

MANAGEMENT CHALLENGES OF NGOs: A QUALITATIVE STUDY

9.Uluslararası Sivil Tolum Kuruluşları Kongresi, 15 - 16 November 2018

Managemement Difficulties of NGOs: A Qualitative Study

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.439-450

Öfke Yönetimin Etkileyen Öncüller: Hemşirele Üzerinde Nitel Bir Araştırma

6.Örgütsel Davranış Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.1099-1112

Reverse Innovation: Can Innovation Flow From From Turkey to Developed Countries?

1st International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Skopje, Macedonia, 1 - 05 November 2017, pp.10-21 Creative Commons License

Organizational Behavior and Socio-Biological Approach

1st International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Üsküp, Macedonia, 1 - 05 November 2017, vol.1, no.1, pp.56-67 Creative Commons License

A Conceptual Review on Type A, B, C and D Personalities

2nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences, Selanik, Greece, 6 - 08 September 2017, pp.339-347

Reverse Innovation in Developing Countries: The Case of Turkey

XIV. EuropeanConference on Social and Behavioral Science, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.200-210 Creative Commons License

D Tipi Kişilik Özelliğinin Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkisinde İstismarcı Yönetim Tarzının Rolü

25th Yönetim ve Organizasyon Kongresi Başkent Üniversitesi, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.605-615

The Culture Industry and Turkey

VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 5 - 07 February 2015, vol.1, pp.48-60

Should the Grumpy Cynical Stay or Leave An Empirical Study on the Relationship of Organizational Cynicism and Job Satisfaction

VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 07 February 2015, vol.1, pp.48-58

Relationship between Machiavelism and Ethical Leadership and an Application

International Conference on Economic and Social Studies (ICESOS’xx13), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013, pp.215

The Interaction of Cultural Differences Machiavellianism and Mobbing in Globalization Process

International Conference on Economic and Social Studies (ICESOS’xx13), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013, no.135, pp.135

Yöneticilerin Otantik Liderlik Düzeylerinin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma

20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Çeşme/ İzmir, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.276-281

The Effect of Service Quality on Technology Acceptance

Proceedings of Intellectbase International Consortium, International Handbook of Academic Research and Teaching, Las Vegas, United States Of America, 15 - 17 December 2011, vol.20

The Project Sample Which Provides Personal Development s Sustainability In Lifelong Learning

2nd International Symposium on Sustainable Development, 8-9 June 2010, International Burch University, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010

An Implementation on the Effect of Organizational Performance to EFQM Excellence Model at Eskisehir Maternity and Child Illnesses Hospital

1st International Symposium on Sustainable Development, 9-10 June 2009, International Burch University, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 10 June 2009

Mesleki Eğitim ve Öğretimin Avrupa Boyutu Mesleki Eğitimin Çekiciliği

1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Mayıs 2009, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2009

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Küresel Sosyal Vatandaşlık İçin Turquality Programı

1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs 2009, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2009 Sustainable Development

Mersin de Kentsel Katılım

Mersin Sempozyumu 2008, Mersin, Turkey, 19 - 22 November 2008

Endüstri Yapısı Örgüt Kültürü ve Performans İlişkisi

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 16-18 Mayıs, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2008

Vekalet Teorisinin Aile İşletmelerine Katkıları ve Model Önerisi

3. Aile İşletmeleri Kongresi, AİK’08, 18-19 Nisan 2008, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 April 2008, pp.301-312

The Role Of Team Management In The Failure Of Quality Control Circles An Empiricial Study

Epoka University, First International Conference on Management and Economics, Current Issue in Emerging Economies in Global Perspective, ICME’08, Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008, vol.3, pp.159-172

KOBİ lerde Örgütsel İletişimin Etkinliğinin Katılmalı Yönetim Faaliyetlerine Etkisi ve Tavşanlı İlçesi Mermer Sektörü Uygulaması

4. Kobiler ve Verimlilik Kongresi “Küresel Rekabette KOBİ’lerin Gücü: Stratejik İşbirlikleri ve İhracat”, 7-8 Aralık, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2007

Aile İşletmelerinde Nepotizme Kuramsal Bir Bakış

2. Aile İşletmeleri Kongresi, AİK’06, İstanbul, Turkey, 14 - 15 April 2006

As a Taxation Problem Transfer Pricing at Multinational Enterprises Türkiye in EU Process

International Symposium on the Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Türkiye Within The EU Negotiation, Kütahya, Turkey, 16 - 18 March 2006

Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Kütahya İli Aile İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma

IV. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, Turkey, 12 - 14 May 2005

Aile İşletmelerinin Yapısal Analizi ve Tokat İli Aile İşletmelerinde Uygulama

1. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, AİK’04, İstanbul Kültür Üniversitesi, 17-18 Nisan, İstanbul, Turkey, 17 - 18 April 2004, pp.521-533

İşletmelerde Örgütsel ve Yönetsel Etkinliğin Ölçülmesine İlişkin Bir Uygulama

7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 1999

Books & Book Chapters

Sabotaj Davranışlar

in: Kuramsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi, Sema Polatçı, Editor, Nobel Akademik Yayıoncılık, Ankara, pp.765-773, 2020

Etik Davranışlar

in: Kuramsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi, Sema Polatçı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.59-68, 2020

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

in: İş Güvenliği Yönetim Sistemi, Selahattin Kanten, Editor, Nobel, 2018

Stratejilerin Uygulanması

in: Örgütlerde Stratejik Yönetim, Ali AKDEMİR, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.297-329, 2016

Should the ‘Grumpy’ Cynical Stay or Leave?: An Empirical Study on the Relationship of Organizational Cynicism and Job Satisfaction

in: Current Approaches in Social Sciences, Rasim Yılmaz, Günter Löschnigg, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Editor, Peter Lang – International Academic Publishers, Frankfurt, pp.405-418, 2015

Aile İşletmelerinin Yönetimi

in: Küçük İşletme Yönetimi, İ. Cemil ULUKAN, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayın No:2819 Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1777, Eskişehir, pp.138-156, 2013 Sustainable Development

Gayrimenkul Yönetimi (1-8 Bölüm)

in: Bina ve Site Yöneticiliği, Hasan BAKIR, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.2-147, 2013

Küçük İşletmelerde Stratejik Yönetim

in: Küçük İşletme Yönetimi, İ. Cemil ULUKAN, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayın No:2819 Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1777, Eskişehir, pp.118-137, 2013 Sustainable Development

Çağdaş İşletmelerde Güncel Konular

in: Çağdaş İşletme, Azmi Yalçın, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-34, 2013

Küçük İşletmelerde Planlama

in: Küçük İşletme Yönetimi, İ. Cemil ULUKAN, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayın No:2819 Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1777, Eskişehir, pp.50-69, 2013 Sustainable Development

Küçük İşletmelerde Stratejik Yönetim

in: Küçük İşletme Yönetimi, İ. Cemil ULUKAN , Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.118-137, 2013 Sustainable Development

Stratejilerin Uygulanması

in: Stratejik Yönetim, Ali AKDEMİR, İ. Cemil ULUKAN, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:2681, AÖF Ya.No:1647, Eskişehir, pp.128-149, 2012

Personel Güçlendirme

in: Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Derya ERGUN ÖZLER, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.133-165, 2012

Stres Yönetimi

in: Bireyden Profesyonele Kariyere İlk Adım, Bayram Zafer ERDOĞAN, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.296-322, 2008

İşletme Amaçları, Kuruluşu

in: İşletmecilik Kuram ve Uygulama, M. Kemal DEMİRCİ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-167, 2008

Tokat Özel Kesim Sanayi İşletmelerinde Yönetici Profili

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF, Yayın No:6, Tokat, 2001

Genel İşletme I

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF, Yayın No: 3, Tokat, 1999

İşletmelerin Örgütsel Etkinliğini Artırmada Yönetim Bilgi Sistemleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF, Yayın No:1, Tokat, Tokat, 1998

Other Publications