Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Analyzing Process of Problem Solving with Group via Statistical Discourse Analysis

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.18, pp.229-252, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

An Analysis of High School Students' Classroom Engagement in Relation to Various Variables

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.183-198, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Exploring medical students’ readiness for e-learning and knowledge sharing behaviors in emergency remote learning environments during Covid-19

Journal of Education in Science, Environment and Health, vol.7, no.3, pp.259-268, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Tıp Fakülteme Mektubum Var!

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.20, no.61, pp.5-25, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Development of Curriculum Changes Perception Scale and Teachers’ Perceptions of Curriculum Changes

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.16, no.2, pp.7-24, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Being a medical student in Turkey: The myths, challenges and reality

African Educational Research Journal, vol.9, no.1, pp.1-8, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

I have a letter to my faculty!

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-48, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Are We Ready for the Post-COVID-19 Educational Practice? An Investigation into What Educators Think as to Online Learning

International Journal of Technology in Education and Science, vol.4, no.4, pp.293-309, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Developing an Occupational Anxiety Scale for Emergency Medical Service Professionals

TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, vol.19, no.58, pp.102-115, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Relationship between Effective Teacher Characteristics and Reasons for Choosing Teaching Profession: Development of an Effective Teacher Inventory

International Journal of Assessment Tools in Education, vol.7, no.3, pp.420-435, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Predictive Role of Reasons for Choosing the Teaching Profession as a Career on the Educational Beliefs of Teachers

International Journal of Contemporary Educational Research, vol.7, no.1, pp.300-310, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Relationships between teachers’xx professional values, attitudes, and concerns about the profession in Turkey.

Issues in Educational Research, vol.30, no.2, pp.397-419, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of the Relationships between Mathematics Achievement, Reflective Thinking of Problem Solving and Metacognitive Awareness

International Journal of Progressive Education, vol.16, no.2, pp.72-90, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Development of Valid and Reliable Scale of Vaccine Hesitancy in Turkish Language

Konuralp Tıp Dergisi, vol.12, no.3, pp.420-429, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Lise Öğrencilerinin İngilizce Özerklik Algısı, Kaygısı ve Özyeterlik İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.18, pp.424-450, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Effective Teacher Characteristics

Asya Öğretim Dergisi, vol.7, no.1, pp.1-14, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

An Investigation of the Effectiveness of the Gender Equality Course with a specific Focus on Faculties of Education

Education Policy Analysis and Strategic Research, vol.14, no.2, pp.6-28, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.15, pp.1-16, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sınıf içi soru sorma teknikleri ölçeğinin (SİSSTÖ) geliştirilmesi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.197-212, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The validity and reliability studies of the scale attitude toward pedagogical teacher training programme

Malaysian Online Journal of Educational Sciences, vol.6, no.3, pp.1-10, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.796-814, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta–Analiz Çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.6, pp.1803-1811, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Development of gender equality scale Toplumsal cinsiyet eşitliği ölçeğinin (Tceö) geliştirilmesi

Elementary Education Online, vol.16, no.3, pp.1036-1048, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Exploring Teacher Candidates’ Attitudes towards Pedagogical Teacher Training Based on Different Variables

International Education Studies, vol.9, no.9, pp.74-86, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Influence of Gender and Special Education Training on Attitudes towards Inclusion

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.9, no.2, pp.107-122, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Yaratıcı drama yönteminin derse yönelik tutuma etkisi: Bir meta analiz çalışması

Journal of Educational Sciences Research, vol.6, no.1, pp.87-115, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Effects of Gender on the Attitudes towards the Computer Assisted Instruction: A Meta-analysis

Journal of Education and Training Studies, vol.4, no.5, pp.250-261, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Effect of Constructivism on Attitudes towards Lessons: A Meta-Analysis Study

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, pp.115-142, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Okul müdürlerinin yapılandırmacı eğitim-öğretim stratejilerine dayalı görüşleri: Hatay ili örneği

Turkish Journal of Education, vol.4, no.1, pp.29-49, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Evaluation of pedagogical formation program based on the opinions of pre-service teachers (Muğla Sıtkı Koçman University sample)

Journal of Educational Sciences Research, vol.5, no.1, pp.127-148, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Reliability and validity of the multicultural education and democracy perception scale: A scale development study

The Online Journal of Quality in Higher Education, vol.2, no.2, pp.79-91, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi: Bir meta-analiz çalışması

Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.32, pp.195-220, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Students’ attitudes towards learning English grammar: A study of scale development

Journal of Language and Linguistic Studies, vol.11, no.2, pp.67-82, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İlköğretim 8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders programı’nın (2010) değerlendirilmesi

İlköğretim Online Dergisi, vol.13, no.3, pp.954-979, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımları

Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, vol.4, no.8, pp.271-288, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Exploring Online Teaching Metaphors in Health Education

6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Turkey, 30 April - 01 May 2021, pp.48-49 Creative Commons License

Evaluation of a Faculty of Medicine Curriculum According to Stufflebeam (CIPP) Model

8th International Congress on Curriculum and Instruction Curriculum Studies in Life Long Learning, Burdur, Turkey, 25 - 27 March 2021 Creative Commons License

Sınıf Öğretmeni ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tanımladıkları Meslek İlkeleri

XII. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATİONAL RESERACH, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.509-520 Creative Commons License

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 4 - 06 October 2019 Creative Commons License

Aşı Karşıtlığı Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi

14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, İstanbul, Turkey, 11 - 13 April 2019, pp.117

Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme, üst bilişsel farkındalık ve matematik başarısı ilişkisi

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (5th Yıldız Social Sciences Congress), İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2018, pp.44

Özel eğitim uygulamaları kursu hizmetiçi eğitim programının değerlendirilmesi

I. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (RESSCONGRESS), BURSA BANDIRMA, Turkey, 3 - 05 November 2017

Örgütsel politika algısı ölçeğinin eğitim örgütlerinde kullanılabilirliğinin sınanması.

EYFOR 8, Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (International Educational Management Forum 8), Ankara, Turkey, 12 - 21 October 2017

Öğretmen ve öğretim üyeleri görüşleri doğrultusunda öğretmen akademisi model önerisi

I. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (RESSCONGRESS), BURSA BANDIRMA, Turkey, 3 - 05 November 2017

Öğretim elemanlarının pedagojik formasyon eğitimin yönelik tutumları: Bir ölçek geliştirme çalışması (The Validity and Reliability Studies of the Scale Attitude toward Pedagogical Teacher Training Programme).

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016) (3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Özel eğitim almanın kaynaştırma eğitimine yönelik tutuma etkisi: Bir meta-analiz çalışması (The effect of special education traning on attitude towards inclusion: A meta-analysis study).

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016) (3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Cinsiyetin kaynaştırma eğitimine yönelik tutuma etkisi: Bir meta-analiz çalışması (The effect of teachers’ genders on attitude towards inclusion: A meta-analysis study).

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016) (3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi)., Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Cinsiyetin bilgisayar destekli öğretime etkisi: Bir meta-analiz çalışması (The effect of students’ gender on computer aid instruction: A meta-analysis study).

VIII. International Congress of Educational Research (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sekizinci Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi), Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

Yaratıcı drama yönteminin tutuma etkisi: Bir meta analiz çalışması (Effects on attitude of creative drama: A meta-analysis study)

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2015), Barcelona, Spain, 10 June 2015 - 12 May 2016

Öğretim elemanlarının sınıf yönetimine ilişkin metaforları (Metaphors of lecturers about classroom management)

Üçüncü Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014

İngilizce hazırlık sınıflarında verilen ev ödevleri hakkında öğrenci görüşlerinin belirlenmesi (Determining students’ thoughts on homework given in english preparation classes)

Beşinci Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (V. International Congress of Educational Research), Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013

Books & Book Chapters

Objectives and Learning Outcomes

in: Assessment Tools for Mapping Learning Outcomes With Learning Objectives, Ganesh R. Sinha, Editor, IGI Global, Hershey, Pennsylvania, pp.1-13, 2020

Gender differences in teachers and student teachers’ self-efficacy beliefs: A meta-analysis

in: Current Advances in Education, Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, SAFIA, pp.587-602, 2016

Waldorf pedagojisi (Waldorf pedagogy)

in: Alternatif Öğrenme Öğretme Yaklaşım ve Yöntemleri, Asım Arı, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.269-284, 2015